Säännöt

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Skipoli ry

Toimintasäännöt

1 § Nimi, kotipaikka, perustamisaika ja kieli

Yhdistyksen nimi on Skipoli ry.

Yhdistyksen kotipaikka on Espoon kaupunki.

Yhdistys on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (AYY) alayhdistys, ja yhdistys on perustettu joulukuun 12 p:nä 1974 ja siitä käytetään näissä säännöissä nimitystä seura. Seuran kielet ovat suomi ja ruotsi, pöytäkirja- ja ilmoituskielenä suomi.

2 § Seuran tarkoitus

Seuran tarkoituksena on herättää ja ylläpitää alppihiihtoharrastusta Aalto-yliopiston opiskelijoiden keskuudessa, ja toimia alppihiihdon harrastajien yhdyssiteenä sekä tarjota jäsenilleen mahdollisuus kunto- ja kilpaurheiluun.

3 § Tarkoituksen toteuttaminen

Tarkoitustaan seura toteuttaa harjoittamalla:

 • kilpailutoimintaa
 • koulutustoimintaa
 • valmennus- ja harjoitustoimintaa
 • tiedotus- ja suhdetoimintaa
 • kuntoliikuntaa
 • muuta samantapaista toimintaa tavoitteenaan kasvattaa yhteiskunnalle ruumiillisesti ja henkisesti vireitä ja hyödyllisiä kansalaisia
 • aatteellisen toimintansa tukemiseksi varojen hankintaa järjestäen tempaustoimintaa, keräyksiä ja arpajaisia, välittäen jäsenilleen voittoa tavoittelematta urheiluvälineitä ja -asusteita ja ottaen vastaan lahjoituksia

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan.

4 § Seuran jäsenet

Seuran jäseneksi voi liittyä Aalto-yliopiston opiskelija maksamalla vuosittaisen jäsenmaksun.

Ulkojäseneksi voi seuran hallitus hyväksyä muunkin yksityisen henkilön, jonka on myös maksettava jäsenmaksu.

Kannattavaksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä yksityisen henkilön, tai oikeuskelpoisen yhteisön, joka tukee seuran toimintaa suorittamalla kannatusjäsenmaksun. Kannatusjäsenmaksun suuruuden päättää seuran vaalikokous.

Ulko- ja kannatusjäsenellä on puhe- mutta ei äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seura pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suullisesti seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii seuran sääntöjen vastaisesti, rikkoo lakeja tai esiintyy urheiluhengen vastaisesti.

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vaalikokous.

5 § Hallitus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja yhdestä kahdeksaan jäsentä.

Hallitusten jäsenten toimikausi on kesäkuun 1 p:stä toukokuun 31 p:ään.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

6 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

7 § Tilit

Seuran tilikausi on kesäkuun 1 p:stä toukokuun 31 p:ään. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

8 § Seuran kokousten koolle kutsuminen

Seuran kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava seuran ilmoitustaululle neljätoista (14) vuorokautta tai viisi (5) luentovuorokautta ennen kokousta.

9 § Seuran kokoukset

Seura pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista vuosikokous pidetään loka-marraskuussa ja vaalikokous huhti-toukokuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.

Seuran ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa seuran jäsenistä on tehnyt siitä hallitukselle kirjallisen esityksen. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu.

Seuran kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin mainita, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa.

11 § Vuosikokous

Seuran vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa (ja kaksi ääntenlaskijaa)
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

12 § Vaalikokous

Seuran vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään työjärjestys
 5. valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja, sihteeri ja yhdestä kahdeksaan hallituksen jäsentä.
 6. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heidän varamiehet
 7. päätetään seuran jäsenmaksun ja kannatusmaksun suuruudesta
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

13 § Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja seuran purkamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai seuran purkamisesta.

Seuran purkautuessa sen varat siirtyvät Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalle.

Skipoli