Matkasäännöt

Skipoli ry:n (Y-tunnus: 0660620-6) matkasäännöt

Ilmoittautumalla matkalle matkallelähtijä sitoutuu noudattamaan näitä Skipoli ry:n (myöhemmin Skipoli) matkasääntöjä. Nämä matkasäännöt on laadittu niin matkallelähtijän kuin yhdistyksenkin turvaksi.

Skipolin oikeudet ja velvollisuudet:

 • Skipolilla on oikeus muuttaa matkakohdetta tarvittaessa, kuitenkin niin, ettei matkallelähtijälle aiheudu tästä kuluja eikä matkan ”hiihdollinen taso” laske, eikä matkan luonne muutu. Matkanjärjestäjän on kuitenkin ilmoitettava mahdollisista muutoksista heti kun se on mahdollista.
 • Matkan lähtöaika ja -paikka ilmoitetaan hyvissä ajoin, jotta matkallelähtijät ovat matkan lähtöajan koittaessa paikalla.
 • Mikäli matkalle ilmoittautuu enemmän lähtijöitä kuin on tilaa, Skipoli on oikeutettu suorittamaan karsintaa hyväksi toteamiensa kriteerien perusteella (esim. aktiivisuus Skipolin toiminnassa, suoritettu jäsen- ja varausmaksu).
 • Jos matka peruutetaan, matkallelähtijälle palautetaan koko maksettu hinta tai, jos matka keskeytetään, toteutumatta jäänyttä osaa vastaava hinta kuitenkin siten, että keskeytyksestä aiheutuneet kulut saadaan maksettua.
 • Mikäli Skipoli joutuu peruuttamaan matkan jostain Skipolista riippumattomasta syystä (vrt. sota kohdemaassa, luonnonmullistus, devalvaatio), palautetaan matkallelähtijöille se osa rahoista, joka jää jäljelle kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu.
 • Skipoli ry:n hallituksella on oikeus rajoittaa matkanjohtajan kelpoisuutta suorittaa oikeustoimia sekä kuulla matkanjohtajaa matkaan liittyvissä asioissa.
 • Skipoli ei ole vastuussa matkallelähtijöistä, eikä heidän toimistaan.

Matkallelähtijän oikeudet ja velvollisuudet:

 • Matkallelähtijän on ilmoitettava kaikki vaaditut tiedot ilmoittautumisen yhteydessä ja annettava lisätietoja pyydettäessä.
 • Matkallelähtijällä tulee olla voimassa vakuutus koko matkan ajan, mikäli matkalla yövytään. Myös matkalla, jolla ei yövytä voimassa oleva vakuutus on suositeltavaa.
 • Matkallelähtijä on vastuussa itsestään ja omista toimistaan.

Jos matkalla ei yövytä:

 • Ilmoittautuminen on sitova vasta, kun matkallelähtijä on maksanut varausmaksun. Mikäli varausmaksua ei ole, ilmoittautuminen on sitova, mikäli sitä ei ole peruutettu 21 vuorokautta ennen matkan alkamista. Tästä voidaan poiketa erikseen matkanjohtajan tai Skipolin kanssa sovittaessa.

Jos matkalla yövytään:

 • Matkaanlähtijällä on oikeus peruuttaa matkallelähtönsä 21 vuorokautta ennen matkan alkamista. Tällöin palautetaan se osa rahoista, joka jää jäljelle, kun peruutuksesta aiheutuneet kulut on maksettu. Mikäli matkallelähtijän tilalle saadaan uusi lähtijä, Skipolin tulee palauttaa peruuttajalle kaikki hänen Skipolille peruutushetkeen mennessä suorittamansa maksut, vähennettynä peruutuksesta mahdollisesti aiheutuneilla kustannuksilla. Peruutuksesta tulee ilmoittaa välittömästi matkanjohtajalle.
 • Maksut tulee suorittaa ajallaan, ellei toisin matkanjohtajan kanssa sovita. Mikäli näin ei tapahdu tai Skipolin jäsenmaksu on maksamatta, matka voidaan peruuttaa kyseisen henkilön osalta.
 • Skipolilla on oikeus vaatia matkallelähtijöiltä lisärahoitusta, mikäli tarve ei johdu Skipolista. Mikäli lisärahoitus tuntuu matkallelähtijästä kohtuuttomalta, on hänellä oikeus perua matkansa. Tällöin maksun palautuksien kanssa menetellään aiemmin mainitulla tavalla.
 • Peruuttamisesta on ilmoitettava matkanjohtajalle.
 • Jos joku matkallelähtijä peruu matkallelähtönsä, siirtyy hänen paikkansa listalla varasijalla olevalle.
 • Huomautukset matkoista on tehtävä kirjallisesti Skipolin hallitukselle viimeistään kuukauden kuluttua matkan päättymisestä.
 • Matkallelähtijän tulee saapua ajoissa lähtöpaikalle. Myöhästyneitä odotetaan vain niin kauan, kuin aikataulun puitteissa on mahdollista. Matkalta myöhästyneelle henkilölle voidaan matkanjärjestäjän harkinnan mukaan palauttaa se osa rahoista, jota ei tarvita kattamaan poisjäämisestä aiheutuvia kuluja.